କ୍ରିମ୍ ଜାର୍ |

ଆମେ ହୋଇଛୁକ୍ରିମ୍ ଜାର୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବୋତଲ |17 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଣକାରୀ |କସମେଟିକ୍ ଶ yles ଳୀରେ ବର୍ଗ ପାତ୍ର, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ପାତ୍ର, ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଆମରଖାଲି କ୍ରିମ୍ ପାତ୍ର | ଏକାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେପରିକି |ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ |,ଶରୀର ଲହୁଣୀ |, ହେୟାର ମାସ୍କ, ଲିପ୍ ବାଲମ୍, ବଡି ସ୍କ୍ରବ୍, ଏବଂ ଅଧିକ |ଯଦି ଆପଣ ଅନନ୍ୟ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି,ବାୟୁହୀନ ପମ୍ପ କ୍ରିମ୍ ପାତ୍ର |ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ତା’ପରେ, ଆମେ ତୁମର କଷ୍ଟମ୍ କ୍ରିମ୍ ଜାର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର |ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଡ୍ରପ୍ ମୁକ୍ତ ମେକଅପ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମର ଲୋସନ ପାତ୍ରଗୁଡିକର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ lid ାଙ୍କୁଣୀ ଅଛି |ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଡ୍ରପ୍ ହରାଇବାକୁ ବାରଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ତୁମର ଭ୍ରମଣ ବ୍ୟାଗକୁ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ |ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାର୍ଟନର ହେବାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର |!